VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 158 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
22

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
23

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
24

Quyết định 326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
25

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
26

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
27

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2019
28

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
29

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
30

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
31

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
32

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
33

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
34

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
35

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
36

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
37

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
38

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
39

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
40

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
Vui lòng đợi