VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 308 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị arow
  01

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

  02

  Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  03
  04

  Quyết định 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  05

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Quảng Trị thuộc Sở Y tế

  06

  Quyết định 1097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  07

  Quyết định 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  08

  Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

  09

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị

  10

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  11

  Quyết định 753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  12

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  13

  Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  14
  15

  Quyết định 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ

  16
  17

  Quyết định 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị

  18
  19

  Quyết định 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  20

  Quyết định 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị