Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 386 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
381

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
382

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
383

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
384

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
385

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
386

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
Vui lòng đợi