Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 409 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
361

Quyết định 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long An

Ban hành: 24/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
362

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 28/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
363

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
364

Quyết định 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
365

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 23/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
366

Quyết định 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
367

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Ban hành: 19/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
368

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Ban hành: 12/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
369

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ban hành: 09/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
370

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

Ban hành: 06/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
371

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
372

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 04/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
373

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 53/2009/QĐ-UBND ngày 07/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
374

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp

Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
375

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức thu, tỷ lệ nộp và trích để lại cho đơn vị thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
376

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
377

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
378

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 12/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2017
379

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
380

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
Vui lòng đợi