Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 436 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
401

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp

Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
402

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức thu, tỷ lệ nộp và trích để lại cho đơn vị thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
403

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
404

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
405

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 12/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2017
406

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
407

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
408

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
409

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp cấp phép xây dựng

Ban hành: 06/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
410

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Tiêu chí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
411

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Long An

Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
412

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
413

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
414

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
415

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
416

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Long An

Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
417

Quyết định 61/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
418

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
419

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
420

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
Vui lòng đợi