Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Có tất cả 227 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
201

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định về quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
202

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
203

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
204

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
205

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
206

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 29 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 02/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
207

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
208

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
209

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
210

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
211

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối thiểu

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
212

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 25/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
213

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 25/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
214

Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
215

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
216

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
217

Quyết định 1486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 22/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
218

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
219

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
220

Quyết định 2599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Biểu giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
Vui lòng đợi