Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Có tất cả 233 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
02

Quyết định 1571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
03

Quyết định 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
04

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
05

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bản tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
06

Quyết định 1362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
07

Quyết định 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
08

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
09

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
10

Quyết định 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
11

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
12

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
13

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
14

Quyết định 1060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
15

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
16

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
17

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
18

Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
19

Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
20

Quyết định 714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
Vui lòng đợi