Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Có tất cả 233 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
221

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
222

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
223

Quyết định 1486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 22/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
224

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
225

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
226

Quyết định 2599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Biểu giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
227

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư, quy chế quản lý sử dụng, khai thác và các đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Ban hành: 28/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
228

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
229

Chỉ thị 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
230

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
231

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
232

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
233

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
Vui lòng đợi