Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Có tất cả 233 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
181

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ban hành: 21/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
182

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
183

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
184

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng, Phó các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Công Thương tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
185

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 03/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
186

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
187

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
188

Quyết định 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2021
189

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
190

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 17/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
191

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Khoản 3 Điều 15; Khoản 1 Điều 16 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
192

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
193

Quyết định 1160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
194

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
195

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2016
196

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung vào mục IV nhóm cây ăn quả tại Phụ lục IV đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
197

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
198

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
199

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 23/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
200

Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
Vui lòng đợi