VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 206 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
181

Quyết định 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
182

Quyết định 1380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
183

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
184

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
185

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
186

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
187

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
188

Quyết định 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
189

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
190

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 11/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
191

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
192

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
193

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 02/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2015
194

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
195

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
196

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
197

Quyết định 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học phổ thông

Ban hành: 04/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
198

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam

Ban hành: 01/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
199

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
200

Quyết định 28/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
Vui lòng đợi