VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 199 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
181

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
182

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
183

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
184

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 25/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2016
185

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
186

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
187

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
188

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định ngành đào tạo đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
189

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
190

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
191

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
192

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
193

Quyết định 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
194

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
195

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 11/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
196

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
197

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
198

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
199

Quyết định 28/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
Vui lòng đợi