VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 234 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
221

Quyết định 135/QĐ-UBND-TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
222

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
223

Quyết định 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 09/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
224

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 30/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
225

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
226

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
227

Quyết định 1561/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và kinh phí quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
228

Quyết định 1535/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
229

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 13/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
230

Quyết định 334/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T)

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
231

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
232

Quyết định 62/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
233

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
234

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở và Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Ban hành: 17/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
Vui lòng đợi