VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 228 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
22

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
23

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
24

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
25

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
26

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
27

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
28

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
29

Quyết định 21/2018/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phòng Hòa - Thới An

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
30

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
31

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 23/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
32

Quyết định 04/2018/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 26/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
33

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
34

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
35

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 16/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
36

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
37

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
38

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
39

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
40

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
Vui lòng đợi