Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 254 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
241

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
242

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
243

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
244

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
245

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
246

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
247

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
248

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
249

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ban hành: 13/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
250

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2015
251

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
252

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
253

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2015
254

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 17/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
Vui lòng đợi