VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 242 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
221

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 05/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
222

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
223

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 06/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
224

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
225

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
226

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
227

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
228

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
229

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
230

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
231

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
232

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
233

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
234

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
235

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
236

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
237

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ban hành: 13/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
238

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2015
239

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
240

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
Vui lòng đợi