VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 443 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh arow
  21

  Quyết định 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt số lượng công chức, viên chức các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  22

  Quyết định 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành hướng dẫn Tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  23

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện

  24

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh

  25

  Quyết định 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao nhiệm vụ chọn tạo, nuôi giữ và phát triển đàn giống gà Hồ năm 2023

  26

  Quyết định 51/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

  27

  Quyết định 18/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  28

  Quyết định 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh

  29

  Quyết định 35/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  30

  Quyết định 36/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện Đánh giá chất lượng nước mưa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  31

  Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh

  32

  Quyết định 08/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023

  33

  Quyết định 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bắc Ninh

  34

  Quyết định 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh

  35

  Quyết định 14/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2022

  36

  Quyết định 13/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong 05 năm (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023)

  37

  Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  38

  Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung nguồn tiết kiệm chi năm 2022

  39

  Quyết định 1706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  40

  Quyết định 1708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án xây dựng Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Ninh