Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 777 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Công văn 8109/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp đón công dân tại tỉnh Đắk Lắk về địa phương

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
42

Thông tư 08/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
43

Quyết định 2224/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
44

Quyết định 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
45

Quyết định 2903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
46

Quyết định 2907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
47

Công văn 8066/VP-KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
48

Công văn 8101/VP-KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai điều tra, khảo sát giá đất thị trường năm 2020, 2021 làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
49

Thông báo 207/TB-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
50

Công văn 8071/VP-KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 66/2021/NĐ-CP

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
51

Quyết định 1379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
52

Công văn 4881/STC-QLNS của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
53

Quyết định 3672/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
54

Quyết định 3671/QĐ-BYT của Bộ Y tế về danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
55

Quyết định 1377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
56

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
57

Quyết định 3668/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
58

Quyết định 2223/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
59

Công văn 2164/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
60

Công văn 2480/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2021

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
Vui lòng đợi