Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 55.384 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
42

Quyết định 2087/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
43

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
44

Quyết định 5252/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2019
45

Quyết định 2815/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
46

Thông tư 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
47

Quyết định 4201/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
48

Quyết định 5203/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
49

Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
50

Quyết định 1509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
51

Thông tư 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 03/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
52

Quyết định 2218/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
53

Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
54

Nghị định 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
55

Thông tư 05/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
56

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
57

Quyết định 5184/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng trưng cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y tâm thần

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
58

Quyết định 521/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
59

Quyết định 2782/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
60

Thông tư 18/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
Vui lòng đợi