VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.529 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1501

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Xác thực: 15/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1502

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Xác thực: 11/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1503

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 28/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1504

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1505

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong quân đội

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1506

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2015 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Xác thực: 26/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1507

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1508

Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Xác thực: 02/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1509

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1510

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1511

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế tài nguyên

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1512

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1513

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006

Xác thực: 09/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1514

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1515

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 14/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
1516

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc phát triển và quản lý chợ

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1517

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1518

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt

Xác thực: 05/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1519

Văn bản hợp nhất 3202/VBHN-BVHTTDL năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

Xác thực: 03/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
1520

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi