VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.698 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 13/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
02

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 22/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xác thực: 21/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
04

Văn bản hợp nhất 2110/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
05

Văn bản hợp nhất 2112/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
06

Văn bản hợp nhất 2111/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Xác thực: 11/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 04/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

Xác thực: 03/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Xác thực: 03/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Xác thực: 17/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
12

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Xác thực: 17/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 14/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
14

Văn bản hợp nhất 2722/VBHN-BKHĐT năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Xác thực: 12/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
16

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
17

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Xác thực: 06/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
Vui lòng đợi