(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1532/TTg-DMDN) - Ngày 30/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1532/TTg-ĐMDN về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 7179/VPCP-KTTH) - Ngày 29/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7179/VPCP-KTTH về việc miễn kiểm tra và miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ bảo quản thi hài Bác.

* (SMS: 5480/TB-TCT) - Ngày 24/08/2016, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 5480/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng.

* (SMS: 8237/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8237/TCHQ-TXNK về tỷ lệ % tiền chậm nộp.

* (SMS: 8230/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8230/TCHQ-TXNK về thuế đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng.

* (SMS: 120/2016/ND-CP) - Ngày 23/08/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

* (SMS: 3848/TCT-TNCN) - Ngày 23/08/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3848/TCT-TNCN về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 97/2016/TT-BTC.

* (SMS: 3847/TCT-TNCN) - Ngày 23/08/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3847/TCT-TNCN về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 96/2016/TT-BTC.

* (SMS: 3809/TCT-HTQT) - Ngày 22/08/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3809/TCT-HTQT về việc hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

* (SMS: 3789/TCT-TNCN) - Ngày 19/08/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3789/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam.

* (SMS: 128/2016/TT-BTC) - Ngày 09/08/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2016/TT-BTC về việc quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 121/2016/ND-CP) - Ngày 24/08/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2016/NĐ-CP về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2085/BHXH-CD) - Ngày 23/08/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2085/BHXH-CĐ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

* (SMS: 3181/BHXH-TT) - Ngày 22/08/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3181/BHXH-TT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

* (SMS: 1988/BHXH-QLT) - Ngày 09/08/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1988/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

* (SMS: 871/QD-BHXH) - Ngày 08/06/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 871/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1675/QD-TTg) - Ngày 29/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1675/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 17/2016/TT-BCT) - Ngày 30/08/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

* (SMS: 73/NQ-CP) - Ngày 26/08/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 7215/VPCP-QHQT) - Ngày 30/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7215/VPCP-QHQT về việc tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi trong Quý III năm 2016.

* (SMS: 7093/VPCP-KTTH) - Ngày 25/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7093/VPCP-KTTH về việc báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015.

* (SMS: 7089/VPCP-KTTH) - Ngày 25/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7089/VPCP-KTTH về báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh Chính phủ năm 2015.

* (SMS: 6927/VPCP-KTN) - Ngày 19/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6927/VPCP-KTN về báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 3815/TCT-DNL) - Ngày 22/08/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3815/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 74/NQ-CP) - Ngày 31/08/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

* (SMS: 2827/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2827/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2826/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2826/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2825/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2825/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

* (SMS: 2824/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2824/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2823/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2823/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2822/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2822/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2821/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2821/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2820/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2820/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2819/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2819/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2817/QD-TCHQ) - Ngày 29/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2817/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu.

* (SMS: 2806/QD-TCHQ) - Ngày 26/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2806/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2805/QD-TCHQ) - Ngày 26/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2805/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3404/BKHCN-DTG) - Ngày 10/08/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 3404/BKHCN-ĐTG về việc thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

* (SMS: 7693/TB-TCHQ) - Ngày 10/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7693/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm khô đã điều chế, thành phần chính là muối Coban của axit béo hữu cơ trong dung môi hữu cơ AD 90 COO 8%.

* (SMS: 7681/TB-TCHQ) - Ngày 10/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7681/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hóa dẻo cho nhựa chứa dẫn xuất của menthylethyl ketone peroxide trong hỗn hợp dung môi hữu cơ coban.

* (SMS: 7680/TB-TCHQ) - Ngày 10/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7680/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hỗ trợ chế biến dạng nguyên sinh POLYGEL BH, thành phần PolyVinylPolyPyrrolidone.

* (SMS: 7675/TB-TCHQ) - Ngày 10/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7675/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây thép hợp kim kéo nguội HSCM420HVM-2.

* (SMS: 7674/TB-TCHQ) - Ngày 10/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7674/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây thép hợp kim kéo nguội HSCM420HV.

* (SMS: 7673/TB-TCHQ) - Ngày 10/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7673/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép cuộn mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng dạng đai dải khổ rộng dưới 600mm, được cán phẳng, không hợp kim.

* (SMS: 7624/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7624/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - 3D TRASAR 3DT104: Chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất dùng xử lý nước thải công nghiệp.

* (SMS: 7621/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7621/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tris-(dimethyminomethyl)phenol K-54 Tris-(dimethyllaminomethyl)phenol.

* (SMS: 7620/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7620/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải lọc bụi thường PE500.

* (SMS: 7619/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7619/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải lọc bụi chống tĩnh điện.

* (SMS: 7610/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7610/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất phụ gia dùng cho sản phẩm dầu phủ Acacia5.

* (SMS: 7609/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7609/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dung dịch dùng trong công đoạn xi mạ sợi thép.

* (SMS: 7607/TB-TCHQ) - Ngày 09/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7607/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vật liệu dệt làm lót ủng dùng trong ngành sản xuất giầy dép (sản xuất ủng).

* (SMS: 6560/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/07/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6560/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 7666/BCT-BGMN) - Ngày 18/08/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7666/BCT-BGMN về việc thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BCT ngày 01/07/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 119/2016/ND-CP) - Ngày 23/08/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

* (SMS: 9755/BGTVT-MT) - Ngày 23/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 9755/BGTVT-MT về việc góp ý kiến hồ sơ dự thảo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

* (SMS: 9735/BGTVT-MT) - Ngày 23/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 9735/BGTVT-MT về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 23/2009/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 4666/QD-BYT) - Ngày 29/08/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4666/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016.

* (SMS: 7200/VPCP-KGVX) - Ngày 29/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7200/VPCP-KGVX về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 16564/QLD-DK) - Ngày 29/08/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16564/QLD-ĐK về việc điều chỉnh quyết định cấp số đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế.

* (SMS: 467/QD-UBDT) - Ngày 25/08/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 467/QĐ-UBDT về việc giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2016.

* (SMS: 16315/QLD-KD) - Ngày 23/08/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16315/QLD-KD về việc nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol làm thuốc.

* (SMS: 361/QD-QLD) - Ngày 19/08/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 361/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 326/QD-QLD) - Ngày 20/07/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 326/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 325/QD-QLD) - Ngày 20/07/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 325/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 13223/QLD-KD) - Ngày 12/07/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13223/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ.

* (SMS: 285/QD-QLD) - Ngày 11/07/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 285/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 104/2016/ND-CP) - Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.

* (SMS: 16/2016/TTLT-BYT-BQP) - Ngày 30/06/2016, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 35/2016/QD-TTg) - Ngày 23/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2016/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.

* (SMS: 11/2016/TT-BKHDT) - Ngày 26/07/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp.

GIAO THÔNG

* (SMS: 08/CT-BGTVT) - Ngày 29/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 08/CT-BGTVT về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 trong ngành Giao thông Vận tải.

* (SMS: 2682/QD-BGTVT) - Ngày 26/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2682/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống đường cao tốc".

* (SMS: 7115/VPCP-KGVX) - Ngày 26/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7115/VPCP-KGVX về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

* (SMS: 3378/QD-BQP) - Ngày 20/08/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 3378/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký xe cơ giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

* (SMS: 3377/QD-BQP) - Ngày 20/08/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 3377/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép, lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

* (SMS: 2558/QD-BGTVT) - Ngày 16/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2558/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

* (SMS: 2495/QD-BGTVT) - Ngày 11/08/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2495/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 2376/QD-BGTVT) - Ngày 29/07/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2376/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc".

* (SMS: 19/2016/TT-BGTVT) - Ngày 30/06/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2016/TT-BGTVT quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa.

* (SMS: 15/2016/TT-BGTVT) - Ngày 30/06/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.

* (SMS: 93/2016/TT-BQP) - Ngày 24/06/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 93/2016/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2963/QD-BGDDT) - Ngày 24/08/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2963/QĐ-BGDĐT về việc chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2711/QD-TCHQ) - Ngày 22/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2711/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 110/KH-VKSTC) - Ngày 26/08/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch 110/KH-VKSTC về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016.

* (SMS: 494/QD-VKSTC) - Ngày 25/08/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 494/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1678/QD-TTg) - Ngày 29/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1678/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 1670/QD-TTg) - Ngày 26/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1670/QĐ-TTg về Ngày Tem Việt Nam.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 106/2016/ND-CP) - Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2016/NĐ-CP về việc quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

* (SMS: 3376/BVHTTDL-DSVH) - Ngày 26/08/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 3376/BVHTTDL-DSVH về việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 1145/QD-LDTBXH) - Ngày 30/08/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1145/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

* (SMS: 1672/QD-TTg) - Ngày 26/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

* (SMS: 7092/VPCP-KTTH) - Ngày 25/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7092/VPCP-KTTH về chương trình công tác năm 2016.

* (SMS: 249/TB-VPCP) - Ngày 24/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 249/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị rút kinh nghiệm bão số 1, số 2 năm 2016.

* (SMS: 2808/BTP-PBGDPL) - Ngày 19/08/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2808/BTP-PBGDPL về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

* (SMS: 1640/QD-TTg) - Ngày 18/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1640/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 6977/BNN-VPDP) - Ngày 18/08/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6977/BNN-VPĐP về việc hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo năm 2016-2017.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 253/TB-VPCP) - Ngày 25/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 253/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

* (SMS: 7066/VPCP-TCCV) - Ngày 25/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7066/VPCP-TCCV về việc xác định tuổi của đảng viên.

* (SMS: 251/TB-VPCP) - Ngày 25/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 251/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 231/NQ-UBTVQH14) - Ngày 22/08/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 231/NQ-UBTVQH14 về việc tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

HÌNH SỰ

* (SMS: 1681/QD-TTg) - Ngày 30/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1681/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1677/QD-TTg) - Ngày 29/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1677/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

* (SMS: 258/TB-VPCP) - Ngày 29/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 258/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 7113/VPCP-KGVX) - Ngày 26/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7113/VPCP-KGVX về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ở địa phương.

* (SMS: 1481/QD-BTTTT) - Ngày 24/08/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1481/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 30/2016/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/08/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 7149/BNN-CN) - Ngày 24/08/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7149/BNN-CN về việc quản lý chất Salbutamol.

* (SMS: 3486/QD-BNN-KH) - Ngày 23/08/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 05/08/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1797/QD-BTP) - Ngày 25/08/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1797/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/06/2016.

* (SMS: 80/TB-TTKQH) - Ngày 22/08/2016, Tổng Thư ký Quốc hội ban hành Thông báo 80/TB-TTKQH về ý kiến kết luận tại Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/08/2016 về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017.

* (SMS: 234/NQ-UBTVQH14) - Ngày 14/08/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017.

* (SMS: 2691/BTP-TGPL) - Ngày 12/08/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2691/BTP-TGPL về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2016 và 2017 để thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 02/2016/TTLT-BNG-BTP) - Ngày 30/06/2016, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 34/2016/QD-TTg) - Ngày 23/08/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2016/QĐ-TTg về việc quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 157/KH-UBND) - Ngày 23/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016.

* (SMS: 4512/QD-UBND) - Ngày 22/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4512/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 29/2016/QD-UBND) - Ngày 19/08/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội.

UBND TỈNH BẮC GIANG

* (SMS: 1372/QD-UBND) - Ngày 30/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1372/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 1334/QD-UBND) - Ngày 23/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1334/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 1313/QD-UBND) - Ngày 19/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1313/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 463/2016/QD-UBND) - Ngày 08/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 463/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 1225/QD-UBND) - Ngày 04/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1225/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành.

* (SMS: 455/2016/QD-UBND) - Ngày 03/08/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 455/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 389/2016/QD-UBND) - Ngày 05/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 389/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 373/2016/QD-UBND) - Ngày 28/06/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 373/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 35/2016/QD-UBND) - Ngày 19/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 34/2016/QD-UBND) - Ngày 19/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 1966/QD-UBND) - Ngày 18/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 1966/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.