(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

 

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
* (SMS: 2671/LDTBXH-PC) - Ngày 30/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2671/LĐTBXH-PC về việc triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.
 * (SMS: 45/2017/QH14) - Ngày 21/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 45/2017/QH14 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016".
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
* (SMS: 6793/VPCP-KTTH) - Ngày 03/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6793/VPCP-KTTH về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
* (SMS: 2875/TCT-CS) - Ngày 28/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2875/TCT-CS về chính sách thuế.
* (SMS: 2872/TCT-CS) - Ngày 28/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2872/TCT-CS về việc đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
* (SMS: 2871/TCT-CS) - Ngày 28/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2871/TCT-CS về hóa đơn.
* (SMS: 2784/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2784/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (SMS: 2783/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2783/TCT-CS về chính sách thuế.  
* (SMS: 2782/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2782/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.  
* (SMS: 2082/QD-TCHQ) - Ngày 21/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2082/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Đề án "Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7". 
* (SMS: 59/2017/TT-BTC) - Ngày 13/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2017/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
* (SMS: 76/2017/ND-CP) - Ngày 30/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.  
BẢO HIỂM
* (SMS: 2696/BHXH-CSXH) - Ngày 29/06/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/07/2017.   
ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
* (SMS: 6753/VPCP-NN) - Ngày 30/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6753/VPCP-NN về việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La.  
* (SMS: 38/2017/QH14) - Ngày 19/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 38/2017/QH14 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
* (SMS: 59/NQ-CP) - Ngày 04/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
* (SMS: 57/NQ-CP) - Ngày 04/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  
* (SMS: 3081/TB-KBNN) - Ngày 30/06/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 3081/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2017.  
* (SMS: 6777/VPCP-KGVX) - Ngày 30/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6777/VPCP-KGVX về việc rà soát khả năng cân đối nguồn vốn cho các Chương trình mục tiêu.  
* (SMS: 8476/BTC-HCSN) - Ngày 27/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8476/BTC-HCSN về tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.  
* (SMS: 42/2017/QH14) - Ngày 21/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.  
* (SMS: 37/2017/QH14) - Ngày 19/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 37/2017/QH14 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.  
* (SMS: 63/2017/TT-BTC) - Ngày 19/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.  
* (SMS: 61/2017/TT-BTC) - Ngày 15/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
 * (SMS: 48/2017/TT-BTC) - Ngày 15/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
* (SMS: 1034/CT-KTNN) - Ngày 03/07/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị 1034/CT-KTNN về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp
 XUẤT NHẬP KHẨU 
* (SMS: 55/NQ-CP) - Ngày 04/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình.
 * (SMS: 77/2017/ND-CP) - Ngày 03/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.
 * (SMS: 942/QD-TTg) - Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
 * (SMS: 8460/BTC-TCHQ) - Ngày 27/06/2017, Bộ Tài chính  ban hành Công văn 8460/BTC-TCHQ về việc phân loại mặt hàng "Set top box".
 * (SMS: 4284/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4284/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.
 * (SMS: 4181/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4181/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Buonavit Baby" và "Buona Energia Oro".
 * (SMS: 4180/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4180/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.
 * (SMS: 4132/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4132/TCHQ-GSQL về việc tiêu hủy xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
 * (SMS: 4131/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4131/TCHQ-GSQL về việc tiêu hủy xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
 * (SMS: 5490/BCT-QLCT) - Ngày 21/06/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5490/BCT-QLCT về việc phân biệt thép hình chữ I và chữ H.
XÂY DỰNG
* (SMS: 6728/VPCP-CN) - Ngày 29/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6728/VPCP-CN về việc thực hiện Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình.
 * (SMS: 555/QD-BXD) - Ngày 19/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 555/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.
 * (SMS: 545/QD-BXD) - Ngày 16/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 545/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018.
THƯƠNG MẠI
* (SMS: 08/2017/TT-BCT) - Ngày 26/06/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
Y TẾ-SỨC KHỎE
* (SMS: 04/CT-BYT) - Ngày 04/07/2017, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 04/CT-BYT về việc tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
 * (SMS: 3091/QD-BYT) - Ngày 03/07/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3091/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát trọng điểm lồng ghép bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh do vi rút Zika và Chikungunya".
 * (SMS: 3691/BYT-TCCB) - Ngày 29/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3691/BYT-TCCB về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT.   
 * (SMS: 3608/BYT-TB-CT) - Ngày 26/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3608/BYT-TB-CT về việc tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện phân loại trang thiết bị y tế.
 * (SMS: 3600/BYT-TB-CT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3600/BYT-TB-CT về việc thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.
 * (SMS: 3593/BYT-TB-CT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3593/BYT-TB-CT về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.
 * (SMS: 229/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 229/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 1016 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.
 * (SMS: 43/2017/QH14) - Ngày 21/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 43/2017/QH14 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.
 * (SMS: 8659/QLD-DK) - Ngày 21/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8659/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.
 GIAO THÔNG
 * (SMS: 284/TB-VPCP) - Ngày 29/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 284/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra các công trình, dự án kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 * (SMS: 1878/QD-BGTVT) - Ngày 28/06/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1878/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải.
 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
* (SMS: 945/QD-TTg) - Ngày 04/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 945/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 * (SMS: 941/QD-TTg) - Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 941/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội.
 * (SMS: 937/QD-TTg) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 937/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
 * (SMS: 2161/QD-BGDDT) - Ngày 26/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
 * (SMS: 2071/QD-BGDDT) - Ngày 16/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
* (SMS: 1689/QD-BKHCN) - Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1689/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017.  
* (SMS: 1688/QD-BKHCN) - Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1688/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017.
THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
* (SMS: 1095/QD-BTTTT) - Ngày 05/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1095/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".
 * (SMS: 2253/BTTTT-KHTC) - Ngày 28/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2253/BTTTT-KHTC về việc rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
 * (SMS: 352/QD-UBDT) - Ngày 26/06/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 352/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.
 * (SMS: 07/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về mã bưu chính quốc gia.
 * (SMS: 05/2017/TT-BTTTT) - Ngày 02/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
* (SMS: 936/QD-TTg) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 936/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.
CHÍNH SÁCH
 * (SMS: 29/CT-TTg) - Ngày 05/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
 * (SMS: 78/2017/ND-CP) - Ngày 03/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/07/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.
 * (SMS: 939/QD-TTg) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 939/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".
 * (SMS: 938/QD-TTg) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 938/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027".
 * (SMS: 2637/LDBXH-HTQT) - Ngày 28/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2637/LĐTBXH-HTQT về việc đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 * (SMS: 44/2017/QH14) - Ngày 21/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
 * (SMS: 06/2017/TT-BTTTT) - Ngày 02/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.  
HÀNH CHÍNH
 * (SMS: 58/NQ-CP) - Ngày 04/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.
 HÌNH SỰ
* (SMS: 41/2017/QH14) - Ngày 20/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
 * (SMS: 479/QD-BCĐLNKGVX) - Ngày 03/07/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ban hành Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.
 * (SMS: 932/QD-TTg) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 932/QĐ-TTg về việc giao đảm nhận chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.
 * (SMS: 914/TTg-TCCB) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 914/TTg-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
 * (SMS: 929/QD-TTg) - Ngày 29/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoan giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ.
 * (SMS: 6731/VPCP-CN) - Ngày 29/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6731/VPCP-CN về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 * (SMS: 912/QD-TTg) - Ngày 23/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 912/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thủy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 CÔNG NGHIỆP 
* (SMS: 30/CT-TTg) - Ngày 05/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.
 * (SMS: 24/2017/QD-TTg) - Ngày 30/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 * (SMS: 6858/VPCP-NN) - Ngày 04/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6858/VPCP-NN về việc làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.
 * (SMS: 28/2017/QD-TTg) - Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 * (SMS: 27/2017/QD-TTg) - Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 * (SMS: 26/2017/QD-TTg) - Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai.
 * (SMS: 25/2017/QD-TTg) - Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 * (SMS: 285/TB-VPCP) - Ngày 03/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 285/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
* (SMS: 13/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
* (SMS: 144/TANDTC-PC) - Ngày 04/07/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 144/TANDTC-PC về việc thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.
 * (SMS: 120/QD-TANDTC) - Ngày 19/06/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 120/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.  
AN NINH QUỐC GIA 
* (SMS: 39/2017/QH14) - Ngày 19/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 39/2017/QH14 về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 
* (SMS: 40/2017/QH14) - Ngày 19/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 40/2017/QH14 về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
VĂN BẢN CỦA UBND
UBND TP. HÀ NỘI 
* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hà Nội năm 2017.    
* (SMS: 153/KH-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 153/KH-UBND về việc triển khai mở rộng sử dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thành phố Hà Nội.  
* (SMS: 3923/QD-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3923/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2017". 
* (SMS: 150/KH-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 150/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/07/2012 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.  
* (SMS: 151/KH-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 151/KH-UBND về việc triển khai chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2017.  
* (SMS: 3143/UBND-KGVX) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3143/UBND-KGVX về việc tăng cường tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.
* (SMS: 3117/UBND-NC) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3117/UBND-NC về việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV.  
* (SMS: 3916/QD-UBND) - Ngày 27/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3916/QĐ-UBND về việc phân công công tác đối với công chức nguồn về làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.  
UBND TP. HỒ CHÍ MINH 
* (SMS: 3387/QD-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3387/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  
UBND TỈNH AN GIANG 
* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 03/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang.
* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 03/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo.  
* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.
 UBND TỈNH HÀ NAM
* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 30/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  
* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn và Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam 
UBND TỈNH HÀ TĨNH
* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 30/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 27/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.
UBND TỈNH KIÊN GIANG
* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 30/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 30/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý Nhà nước về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 * (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
UBND TỈNH HÀ TĨNH
 * (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 30/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 30/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.  
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 29/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  
* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.  
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp.  
* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 27/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017.  
* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định.  
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  
UBND TỈNH BẮC NINH
* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.