Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.393 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5021

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
5022

Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi năm 2006

Ban hành: 18/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5023

Quyết định 40/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch hành động của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng

Ban hành: 06/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
5024

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
5025

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
5026

Quyết định 29/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2006
5027

Quyết định 28/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập phòng công chứng số 6 trực thuộc sở Tư pháp

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2006
5028

Chỉ thị 01/2006/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006

Ban hành: 14/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
5029

Quyết định 06/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế

Ban hành: 25/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
5030

Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BQP-BTP của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong quân đội

Ban hành: 16/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
5031

Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Ban hành: 27/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
5032

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ

Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
5033

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
5034

Thông tư 09/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính

Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
5035

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân

Ban hành: 05/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
5036

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
5037

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-va-ki-a về nhận trở lại công dân của hai nước

Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
5038

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2005
5039

Thông tư số 86/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Ban hành: 03/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5040

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"

Ban hành: 17/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2005
Vui lòng đợi