Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 844 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, năm 2024

02

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

03

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

04

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024

05

Công văn 869-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công tác định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

06

Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định

07

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

08

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

09

Quyết định 496/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tổng cục Thuế

10

Quyết định 441/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

11

Kế hoạch 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

12

Công văn 1540/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo

13

Kế hoạch 1274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

14
15

Kế hoạch 2576/KH-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2024

16

Kế hoạch 2565/KH-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

17

Công văn 1451/BLÐTBXH-VKHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

18
19

Quyết định 157/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành "Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023"

20

Quyết định 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2024