Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 451 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
441

Chỉ thị 20/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
442

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
443

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2007

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
444

Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 09/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
445

Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 22/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2008
446

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
447

Nghị định 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
448

Nghị định 38/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 09/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
449

Chỉ thị 03-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thi hành Chỉ thị 154/TTg ngày 04/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách nhằm tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, chống tham nhũng và chống buôn lậu

Ban hành: 28/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
450

Quyết định 114-TTg của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng và buôn lậu

Ban hành: 21/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
451

Quyết định 240-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về đấu tranh chống tham nhũng

Ban hành: 26/06/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi