Danh mục

Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 463 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
421

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
422

Thông báo 139/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 19/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
423

Công văn 6694/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc thực hành tiết kiệm, chống láng phí năm 2008

Ban hành: 11/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2008
424

Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát

Ban hành: 22/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
425

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
426

Công văn 3159/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Chính phủ

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
427

Chỉ thị 06/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
428

Công văn 2873/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, cắt giảm đầu tư công

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
429

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2008 và thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
430

Công văn 3119/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
431

Công văn 5050/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
432

Chỉ thị 1127/CT-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
433

Quyết định 721/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
434

Thông tư 34/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
435

Nghị quyết 10/2008/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
436

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
437

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
438

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
439

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để góp phần giảm lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008

Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
440

Công văn 3363/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
Vui lòng đợi