Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.057 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 34/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22

Quyết định 1189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa

23

Quyết định 1106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

24

Quyết định 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

25

Quyết định 908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

26

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023

27

Quyết định 683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

28

Quyết định 767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất, lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thái Nguyên

29

Quyết định 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

30

Quyết định 681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

31

Quyết định 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

32

Công văn 934/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính "Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke" trên địa bàn Thành phố

33

Quyết định 466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang

34

Quyết định 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

35

​Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

36

Kế hoạch 1015/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Thuận về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 trên địa bàn tỉnh

37

Quyết định 529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

38

Quyết định 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

39

Quyết định 657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

40

Quyết định 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương