Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.521 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21
22

Kế hoạch 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi sáng tạo bao bì, nhãn hàng hóa, giỏ quà và câu chuyện sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2024

23

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

24

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024

25

Quyết định 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

26

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương

27

Quyết định 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

28

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

29

Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

30

Kế hoạch 367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2024

31

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15

32

Quyết định 1906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội sản xuất và kinh doanh tôm nõn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

33

Quyết định 1382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

34

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

35

Quyết định 850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm ưu tiên lựa chọn tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử của tỉnh Sơn La năm 2024

36

Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

37

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025”

38

Quyết định 1825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả chấm điểm, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2024

39

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024)

40

Quyết định 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên