Văn bản Hợp nhât về Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xác thực: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

02

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

03

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

04

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

05

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

06

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

07

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

08

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

09

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

10

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

11

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng chỉ số

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

12

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Xác thực: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

13

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

14

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

15

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Xác thực: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

16

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

17

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

20

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018