Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 136 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

Xác thực: 29/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 28/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Xác thực: 15/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
04

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Xác thực: 14/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
05

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Xác thực: 19/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
06

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 17/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
07

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chinh ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

Xác thực: 23/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Xác thực: 21/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi