Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 146 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
42

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng chỉ số

Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
43

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
44

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
45

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 25/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
46

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 25/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
47

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Xác thực: 14/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
48

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
49

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
50

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
51

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
52

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
53

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 07/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
54

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 07/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
55

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
56

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
57

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 15/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
58

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 15/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
59

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Xác thực: 04/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
60

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Xác thực: 08/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
Vui lòng đợi