Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 173 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Quyết định 201/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 03/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
22

Quyết định 165/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 111 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (tiếp theo)

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
23

Quyết định 170/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (tiếp theo)

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
24

Quyết định 166/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (tiếp theo)

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
25

Quyết định 727/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2019 - Đợt 163 bổ sung

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
26

Quyết định 709/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163

Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
27

Quyết định 710/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163

Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
28

Quyết định 693/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 03/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
29

Quyết định 690/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

Ban hành: 03/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
30

Quyết định 5693/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19)

Ban hành: 25/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2018
31

Quyết định 660/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 21/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
32

Quyết định 649/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Ban hành: 21/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
33

Quyết định 599/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
34

Quyết định 497/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
35

Quyết định 458/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
36

Quyết định 3949/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/04/2018

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
37

Quyết định 258/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 02/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
38

Quyết định 244/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
39

Quyết định 243/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
40

Quyết định 181/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 161

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
Vui lòng đợi