Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 382 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 13/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
22

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019

Ban hành: 12/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
23

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
24

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
25

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
26

Quyết định 4235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
27

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
28

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
29

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
30

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ban hành: 09/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
31

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
32

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
33

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
34

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/07/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
35

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
36

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
37

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
38

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
39

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 01/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
40

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
Vui lòng đợi