Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.009 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Quyết định 3853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

22

Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

24
25

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

26

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

27

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

28

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29

Quyết định 2317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm số hóa quy trình triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Bình Thuận”

30

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành triển khai thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

32

Quyết định 3813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục ngành, nghề ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ Thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ

33
34
35

​Quyết định 664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Gia Lai

36

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

37
38

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình

39

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

40

Công văn 2481/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc t​riển khai Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam