Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 998 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Kế hoạch 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển hạ tầng số trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

42

Kế hoạch 2390/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 theo Quyết định 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

43

Công văn 3480/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đôn đốc việc triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP và thực hiện hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

44

Kế hoạch 269/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

45

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định

46
47

Quyết định 3436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án tổ chức Giải Báo chí Thành phố Hải Phòng

48

Quyết định 3437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Hội Báo Xuân Thành phố Hải Phòng

49

Quyết định 3846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án sản xuất kênh chương trình truyền hình trong nước (Kênh chương trình truyền hình Hà Nội 2)

50

Quyết định 3847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án sản xuất kênh chương trình phát thanh trong nước (Kênh chương trình phát thanh FM 96 - Thời sự tổng hợp)

51

Công văn 3455/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

52

Quyết định 2755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Quảng Nam việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang

53

Công văn 3814/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023

54
55

Quyết định 3821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Mã hóa dữ liệu "Địa chỉ đỏ" trên địa bàn Thành phố Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên

56

Công văn 4051/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP

57
58

​Quyết định 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai​

59

Kế hoạch 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

60

Quyết định 1875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam