Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 380 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
42

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sáp nhập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
43

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
44

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
45

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
46

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
47

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
48

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ban hành: 09/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
49

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
50

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
51

Quyết định 373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
52

Quyết định 6193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2014
53

Quyết định 6168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
54

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2014
55

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao chữ ký số chuyên dùng của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2014
56

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
57

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
58

Quyết định 4178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 02/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2013
59

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
60

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
Vui lòng đợi