Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 409 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; điều kiện về diện tích phòng máy đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
02

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
03

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
04

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
05

Quyết định 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
06

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
07

Quyết định 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
08

Quyết định 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
09

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
10

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
11

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
12

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
13

Quyết định 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
14

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
15

Công văn 5543/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
16

Quyết định 5187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung của Thành phố

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
17

Quyết định 5188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục dữ liệu người dân dùng chung của Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
18

Quyết định 5186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục điện tử dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
19

Quyết định 5086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
20

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
Vui lòng đợi