Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.743 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1641

Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
1642

Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Ban hành: 08/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2013
1643

Nghị định 83/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2011
1644

Quyết định 41/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế

Ban hành: 03/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2011
1645

Thông tư 20/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 01/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2011
1646

Thông tư 14/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 07/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
1647

Quyết định 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Ban hành: 30/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2010
1648

Thông tư 41/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
1649

Chỉ thị 1441/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới

Ban hành: 14/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
1650

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
1651

Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
1652

Thông tư 08/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát

Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
1653

Thông tư 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2008
1654

Quyết định 83/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Ban hành: 25/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
1655

Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản

Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
1656

Quyết định 02/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2008
1657

Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

Ban hành: 22/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
1658

Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Ban hành: 18/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
1659

Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
1660

Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 21/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi