Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.662 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1641

Quyết định 1916/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
1642

Quyết định 1645/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Technology Institute Co., Ltd. - KR0023

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
1643

Quyết định 1637/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV SUD America, lnc. - US0217

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
1644

Quyết định 1306/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
1645

Quyết định 1302/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
1646

Quyết định 1217/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
1647

Quyết định 1218/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lai Châu

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
1648

Quyết định 1221/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
1649

Quyết định 1225/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
1650

Quyết định 1443/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1651

Thông tư 12/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
1652

Quyết định 1678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
1653

Quyết định 460/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ban hành: 18/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2016
1654

Quyết định 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
1655

Quyết định 2412/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
1656

Quyết định 1340/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 316/QĐ-BTC ngày 13/02/2015

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1657

Quyết định 291/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
1658

Thông tư 02/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2016
1659

Thông tư 87/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 112/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2015
1660

Thông tư 02/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"

Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2015
Vui lòng đợi