Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.764 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1621

Quyết định 76/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
1622

Quyết định 1936/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm- SIEMIC, INC.- US0160

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2014
1623

Thông tư 19/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ban hành: 05/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2014
1624

Quyết định 1614/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL LLC - US0065

Ban hành: 03/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2014
1625

Quyết định 1318/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2014
1626

Quyết định 635/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ

Ban hành: 20/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2014
1627

Quyết định 406/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1628

Quyết định 309/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Trung tâm Thông tin làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1629

Quyết định 222/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 07/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2014
1630

Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017

Ban hành: 22/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2014
1631

Quyết định 68/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 17/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2014
1632

Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
1633

Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2014
1634

Thông tư 27/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2014
1635

Quyết định 2686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án thành lập Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2014
1636

Quyết định 2035/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 12/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2014
1637

Thông báo 04/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ban hành: 06/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2014
1638

Quyết định 338/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính lỗi chính tả trong Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2009
1639

Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
1640

Quyết định 4812/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2008
Vui lòng đợi