Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.763 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
22

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
23

Thông tư 32/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
24

Quyết định 750/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
25

Quyết định 675/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
26

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
27

Quyết định 537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
28

Quyết định 489/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
29

Quyết định 684/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
30

Thông tư 08/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
31

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT cuả Bộ Thông tư và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
32

Quyết định 527/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
33

Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
34

Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
35

Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 07/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
36

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
37

Quyết định 499/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
38

Quyết định 476/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
39

Quyết định 485/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
40

Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
Vui lòng đợi