Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.432 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Công văn 2448/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
22

Công văn 3406/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
23

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
24

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
25

Thông tư 07/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
26

Thông tư 06/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến”

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
27

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
28

Công văn 1106/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
29

Quyết định 1001/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Trẻ em

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
30

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 58/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
31

Quyết định 4157/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Ban hành: 28/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
32

Quyết định 1639/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
33

Công văn 3319/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
34

Công văn 2795/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
35

Quyết định 1269/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
36

Công văn 3163/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
37

Công văn 8738/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
38

Quyết định 1607/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
39

Quyết định 1265/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
40

Công văn 5963/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường quản lý tài khoản phần mềm cấp mã QR cho phương tiện vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16

Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
Vui lòng đợi