Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.662 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Quyết định 1602/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 01/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
22

Quyết định 1454/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
23

Quyết định 617/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
24

Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
25

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
26

Thông tư 04/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
27

Quyết định 1780/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Minneapolis - Brooklyn Park - US0175

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
28

Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
29

Thông tư 42/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
30

Quyết định 2353/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
31

Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
32

Thông tư 307/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
33

Thông tư 05/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2016
34

Thông tư 13/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2015
35

Thông tư 09/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
36

Thông tư 25/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2014
37

Nghị định 140/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
38

Thông tư 24/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2011
39

Thông tư 02/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
40

Quyết định 345/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thanh tra Nhà nước về văn hóa-thông tin

Ban hành: 27/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
Vui lòng đợi