Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.763 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1661

Quyết định 899/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Curtis-Straus LLC, a wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products servies - US0106

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1662

Quyết định 898/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0112

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1663

Quyết định 895/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0185

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1664

Thông tư 16/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 10/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2013
1665

Quyết định 1944/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải trên Internet

Ban hành: 08/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2013
1666

Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội"

Ban hành: 08/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2012
1667

Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam

Ban hành: 14/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2012
1668

Quyết định 915/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
1669

Thông tư 18/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi thời hạn công bố một số thông tin tại Thông tư 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 28/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2012
1670

Quyết định 896/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 28/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2012
1671

Quyết định 914/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2012
1672

Quyết định 14/QĐ-TA của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
1673

Quyết định 161/QĐ-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê

Ban hành: 12/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
1674

Quyết định 1145/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống bảng thông tin tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2012
1675

Chỉ thị 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết, lễ hội 2012

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2012
1676

Thông tư 20/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
1677

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2008
1678

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
1679

Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
1680

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz

Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2008
Vui lòng đợi