Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 257 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
21

Công văn 4934/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2018-2019

Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
22

Công văn 3087/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật

Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
23

Thông báo 252/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
24

Hướng dẫn 174/HD-BYT của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018

Ban hành: 27/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
25

Thông báo 56/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
26

Tờ trình 107/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Huân chương Lao động

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
27

Công văn 8878/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về tổ chức phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban hành: 22/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
28

Công văn 3403/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2017
29

Công văn 4502/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thông tin khen thưởng

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2017
30

Thông báo 148/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
31

Công văn 2250/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng theo chuyên đề năm 2017

Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
32

Thông báo 104/TB-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
33

Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn

Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
34

Hướng dẫn 56-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
35

Công văn 9861/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện quy định của pháp luật về khen thưởng đối ngoại

Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
36

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2014
37

Công văn 8570/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 khối các sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 28/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2013
38

Công văn 1171/UBDT-VP của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2013
39

Quyết định 2188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2013
40

Công văn 9131/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
Vui lòng đợi