Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 257 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Hướng dẫn 19/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
02

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
03

Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
04

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2020

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
05

Công văn 32/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
06

Công văn 5350/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
07

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
08

Công văn 4796/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
09

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
10

Công văn 3183/BKHCN-TĐKT của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
11

Thông báo 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
12

Công văn 3096/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
13

Kế hoạch 6686/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Lĩnh vực: Giao thông; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
14

Kế hoạch 123/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
15

Hướng dẫn 30/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Hành chính; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
16

Công văn 2963/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
17

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
18

Công văn 129/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn tổng kết phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2019
19

Kế hoạch 128/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 08/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
20

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
Vui lòng đợi