Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.418 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1361

Công văn 1858/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2008
1362

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 20/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
1363

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
1364

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
1365

Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc"

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2008
1366

Chị thị 02/2008/CT-CA của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2008

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2008
1367

Quyết định 02/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2008
1368

Quyết định 2412/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2008
1369

Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
1370

Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
1371

Quyết định 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
1372

Công văn 2310/BCT-TĐKT của Bộ Công thương về việc đăng ký các danh hiệu thi đua

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
1373

Quyết định 04/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ban hành: 19/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
1374

Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 19/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
1375

Công văn 1627/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn việc khen thưởng công tác văn phòng

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
1376

Thông tư 01/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế

Ban hành: 22/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
1377

Thông tư 163/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
1378

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
1379

Thông tư 179/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
1380

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
Vui lòng đợi