Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.418 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
61

Kế hoạch 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
62

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
63

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
64

Công văn 58/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
65

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
66

Quyết định 3058/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
67

Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm"

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
68

Quyết định 73/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
69

Chỉ thị 13/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của Lực lượng Quản lý thị trường

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
70

Công văn 9187/NHNN-TĐKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
71

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
72

Quyết định 4843/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp giấy chứng nhận cho giảng viên thực hiện công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
73

Kế hoạch 4340/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
74

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách khen thưởng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
75

Kế hoạch 4257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
76

Chỉ thị 103/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
77

Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tặng thưởng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
78

Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
79

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
80

Kế hoạch 13026/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về phát động phong trào thi đua năm 2022

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
Vui lòng đợi