Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 697 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT Dự báo, cảnh báo lũ

Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6187-1:2019 ISO 9308-1:2014 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Ban hành: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 01/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14052:2018 ISO 14052:2017 Quản lý môi trường - Hạch toán chi phí dòng vật liệu - Hướng dẫn thực hiện trong chuỗi cung ứng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-4:2018 ISO 16890-4:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018 ISO 1996-1:2016 Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12352:2018 ISO 24521:2016 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải - Hướng dẫn quản lý các dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12351:2018 ISO 24518:2015 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải - Quản lý khủng hoảng các đơn vị ngành nước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-2:2018 ISO 16890-2:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 2: Phép đo hiệu suất từng phần và sức cản dòng không khí

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 14027:2018 ISO/TS 14027:2017 Nhãn môi trường và công bố nhãn môi trường - Xây dựng các quy tắc phân loại sản phẩm

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12303:2018 ISO/ASTM 52628:2013 Bảo vệ bức xạ - Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-3:2018 ISO 16890-3:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 3: Xác định hiệu suất theo trọng lượng và sức cản dòng không khí so với khối lượng bụi thử nghiệm thu được

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-1:2018 ISO 16890-1:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lửng (ePM)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19126:2018 ISO 19126:2009 Thông tin địa lý - Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

Ban hành: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19117:2018 ISO 19117:2012 Thông tin địa lý - Trình bày

Ban hành: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Ban hành: 28/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
Vui lòng đợi