Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 675 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12550:2018 ISO/TR 16922:2013 Khí thiên nhiên - Tạo mùi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng đàn hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12265:2018 ISO 6709:2008 Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12298-3:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-5:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp đo màu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12202-7:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit-Phần 7: Xác định hàm lượng canxi, magie bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-2:2008 IEC 60721-3-2:1997 Phân loại điều kiện môi trường-Phần 3-2: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt-Vận chuyển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-1:2008 IEC 60721-3-1:1997 Phân loại điều kiện môi trường-Phần 3-1: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt-Bảo quản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7873:2008 Nước-Xác định hàm lượng benzen-Phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS) sử dụng cột mao quản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12551:2018 ISO 18453:2004 Khí thiên nhiên - Sự tương quan giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12553:2018 ASTM D 3588-98 Nhiên liệu dạng khí - Xác định nhiệt trị, hệ số nén và tỷ khối

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10555:2014 ISO 4299:1989 Quặng mangan-Xác định hàm lượng ẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11256-5:2015 ISO 8573-5:2001 Không khí nén-Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11256-2:2015 ISO 8573-2:2007 Không khí nén-Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng son khí của dầu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9236-1:2012 Chất lượng đất-Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam-Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng canxi trao đổi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9459:2012 ASTM D4981-08 Chất thải rắn-Phương pháp thử để sàng lọc các chất oxy hóa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9458:2012 ASTM D4503-08 Chất thải rắn-Phương pháp hòa tan bằng lithi metaborat nóng chảy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9415:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp xác định liều tương đương

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14031:2015 ISO 14031:2013 Quản lý môi trường-Đánh giá kết quả hoạt động môi trường - Hướng dẫn chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
Vui lòng đợi