Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 934 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12616:2019 Chất lượng đất - Xác định clorua hòa tan - Phương pháp Mohr

Ban hành: 01/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12615:2019 Chất lượng đất - Xác định tổng số muối tan - Phương pháp khối lượng

Ban hành: 01/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Ban hành: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 01/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-4:2018 ISO 16890-4:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14052:2018 ISO 14052:2017 Quản lý môi trường - Hạch toán chi phí dòng vật liệu - Hướng dẫn thực hiện trong chuỗi cung ứng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12351:2018 ISO 24518:2015 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải - Quản lý khủng hoảng các đơn vị ngành nước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12303:2018 ISO/ASTM 52628:2013 Bảo vệ bức xạ - Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-3:2018 ISO 16890-3:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 3: Xác định hiệu suất theo trọng lượng và sức cản dòng không khí so với khối lượng bụi thử nghiệm thu được

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-2:2018 ISO 16890-2:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 2: Phép đo hiệu suất từng phần và sức cản dòng không khí

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 14027:2018 ISO/TS 14027:2017 Nhãn môi trường và công bố nhãn môi trường - Xây dựng các quy tắc phân loại sản phẩm

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12352:2018 ISO 24521:2016 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải - Hướng dẫn quản lý các dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018 ISO 1996-1:2016 Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12542:2018 ASTM E1108-86 Chất thải rắn - Phương pháp thử để xác định độ thu hồi sản phẩm trong thiết bị phân tách vật liệu

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12525-1:2018 ISO 20760-1:2018 Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế hệ thống tái sử dụng nước tập trung

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12350-1:2018 ISO 16890-1:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lửng (ePM)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12525-2:2018 ISO 20760-2:2017 Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung - Phần 2: Quản lý hệ thống tái sử dụng nước tập trung

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12537:2018 ASTM D5679-16 Chất thải rắn - Thực hành lấy mẫu chất rắn cố kết trong thùng hình trụ hoặc các thùng chứa tương tự

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19126:2018 ISO 19126:2009 Thông tin địa lý - Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

Ban hành: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
Vui lòng đợi