Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 885 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12260-4:2018 ISO 13164-4:2015 Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 4: Phương pháp thử sử dụng đếm nhấp nháy lỏng hai pha

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-14:2018 ISO 5667-14:2014 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT Khí thải công nghiệp sản xuất thép

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT Nước thải công nghiệp sản xuất thép

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT Chất lượng trầm tích

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11567-2:2016 Rừng trồng-Rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ-Phần 2: Keo tai tượng

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-4:2016 ISO 29463-4:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 4: Phép thử xác định rò rỉ của các phần tử lọc-Phương pháp quét

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-3:2016 ISO 29463-3:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 3: Thử nghiệm vật liệu lọc dạng tấm phẳng

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-1:2016 ISO 29463-1:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 1: Phân loại thử tính năng và ghi nhãn

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11488:2016 ISO 15957:2015 Bụi thử để đánh giá thiết bị làm sạch không khí

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-3:2016 ISO 5667-3:2012 Chất lượng nước-Lấy mẫu-Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11567-1:2016 Rừng trồng-Rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ-Phần 1: Keo lai

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11565:2016 Bản đồ hiện trạng rừng-Quy định về trình bày và thể hiện nội dung

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-2:2016 ISO 29463-2:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 2: Tạp sol khí, thiết bị đo và thống kê đếm hạt

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10883:2016 Xác định dioxin và furan clo hóa từ tetra đến octa trong đất và trong trầm tích bằng phương pháp sắc ký khí-Khối phổ phân giải cao pha loãng đồng vị

Ban hành: 02/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT Nước thải chăn nuôi

Ban hành: 29/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61-MT:2016/BTNMT Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Ban hành: 10/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
Vui lòng đợi