Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.316 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6681

Công văn 4298/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu khoáng sản

6682

Công văn 285/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả làm việc, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng của các đơn vị sản xuất gạch ngói, gốm, sứ

6683

Thông tư 10/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

6684
6685
6686

Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới toạ độ

6687

Quyết định 3006/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

6688

Quyết định 3008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

6689

Quyết định 3001/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

6690

Quyết định 3003/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Đa Kao, Quận 1

6691

Công văn 962/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận sử dụng ODA Phần Lan

6692

Quyết định 3000/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Bến Thành, Quận 1

6693

Quyết định 3002/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

6694

Quyết định 3004/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Cô Giang, Quận 1

6695

Công văn 4067/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

6696

Quyết định 3005/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Bến Nghé, Quận 1

6697

Quyết định 3007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Tân Định, Quận 1

6698

Công văn 4055/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định cho Dự án Quản lý chất thải vật nuôi Đông Á

6699

Quyết định 2980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2009 khu vực Thành phố

6700

Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường