Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.971 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6661

Nghị định 81/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

6662

Công văn 1950/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí bảo vệ môi trường

6663

Quyết định 08/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

6664

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

6666

Quyết định 13/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị"

6667

Thông báo 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

6668

Chỉ thị 28/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề

6669

Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

6670

Quyết định 47/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010

6671

Công văn 1297/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế tài nguyên

6672

Quyết định 46/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam

6673

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước

6674

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục cây trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

6675
6676

Quyết định 06/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia

6677

Quyết định 16/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020"

6678
6679

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Đinh Hợi - 2007

6680

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 tại Thủ đô Hà Nội