Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.982 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6221

Thông tư 191/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

6222

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của Thành phố Hồ Chí Minh (Ký hiệu LB.09)

6223

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

6224

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện

6225

Thông báo 906/TB-BYT của Bộ Y tế về nội dung họp Tiểu ban giám sát thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ngày 23/09/2009

6226

Công điện 10/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc yêu cầu các đơn vị triển khai các phương án để sớm khắc phục hậu quả bão, lũ

6227

Công điện 2075/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6228

Công điện 1822/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6229

Công điện 09/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6230

Thông báo 1847/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

6231

Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

6232

Công điện 6569/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6233

Công điện 1802/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão số 9

6234

Thông báo 1840/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

6235

Công điện 6561/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6236

Công điện 08/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 9 gây ra

6237

Thông báo 1833/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

6238

Công điện 6560/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

6239

Thông báo 1832/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

6240

Thông báo 1831/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)