Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.001 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5601

Thông báo 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008

Ban hành: 18/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2008
5602

Quyết định 01/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh

Ban hành: 05/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
5603

Quyết định 05/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025

Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2008
5604

Quyết định 35/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2008
5605

Nghị định 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ban hành: 28/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2008
5606

Chỉ thị 08/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008

Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2008
5607

Quyết định 1109/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan

Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
5608

Chỉ thị 36/2008/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2008
5609

Công văn 874/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác nước khoáng và nước nóng thiên nhiên

Ban hành: 05/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2008
5610

Thông tư 08/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 07/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
5611

Quyết định 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí báo cáo trữ lượng dầu khí

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2008
5612

Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2008
5613

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
5614

Công văn 405/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ và cấp phép khai thác điểm quặng vàng tại tỉnh Điện Biên

Ban hành: 17/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
5615

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
5616

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
5617

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
5618

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
5619

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
5620

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
Vui lòng đợi