Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.001 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5561

Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan - zircon

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2008
5562

Quyết định 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
5563

Thông tư 08/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 18/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
5564

Công văn 3989/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất

Ban hành: 18/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2008
5565

Quyết định 1775/QĐ-BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn quốc

Ban hành: 12/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
5566

Thông tư liên tịch 48/2008/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạchvà vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 12/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2008
5567

Quyết định 3360/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường

Ban hành: 11/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2008
5568

Quyết định 35/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu

Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5569

Chỉ thị 18/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác

Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5570

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
5571

Quyết định 11/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5572

Chỉ thị 17/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5573

Quyết định 1674/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 04/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
5574

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2008
5575

Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
5576

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; giá ca máy phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
5577

Quyết định 71/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Ban hành: 29/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
5578

Công văn 3394/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lập lại trật tự trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 23/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2008
5579

Thông tư 39/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
5580

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
Vui lòng đợi