Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.897 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 1444/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
02

Quyết định 1425/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
03

Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2020
04

Quyết định 1399/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
05

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của Quốc hội, số 60/2020/QH14

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
06

Chỉ thị 02/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
07

Quyết định 1575/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
08

Quyết định 1249/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
09

Thông tư 04/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
10

Quyết định 1957/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
11

Thông tư 03/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
12

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
13

Quyết định 228/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập các Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
14

Quyết định 647/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
15

Quyết định 1238/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
16

Thông tư 41/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định kiểm định nước thải

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
17

Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
18

Thông tư 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
19

Quyết định 1031/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
20

Thông tư 01/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
Vui lòng đợi