Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.323 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 7577/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử về tài sản công

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
22

Công văn 6748/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
23

Công văn 6682/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
24

Công văn 6660/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2021/TT-BTC ngày 28/06/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
25

Công văn 4603/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án viện trợ cho Lào năm 2021

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
26

Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
27

Công văn 6560/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
28

Công văn 6490/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh và công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
29

Công văn 6419/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 (phần chi sự nghiệp)

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
30

Công văn 6249/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình thanh toán công nợ đối với hãng hàng không quốc nội

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
31

Công văn 2026/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2025 (Vốn sự nghiệp)

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
32

Công văn 2024/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
33

Công văn 7121/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2022 và giai đoạn 2022-2024

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
34

Công văn 879/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất các Dự án tại 05 tỉnh: Nghệ An, Bình Thuận, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau thuộc Dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
35

Công văn 6911/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
36

Công văn 6092/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
37

Công văn 23123/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
38

Công văn 5978/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo, đánh giá việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn trước năm 2017, 2017-2021 và phân bổ kinh phí giai đoạn 2022 – 2026.

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
39

Công văn 5979/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thu hồi tạm ứng vốn giải phóng mặt bằng các dự án đầu từ nguồn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý dự án 2 quản lý

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
40

Công văn 818/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
Vui lòng đợi