Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.170 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
42

Công văn 825/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
43

Công điện 02/CĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
44

Công văn 2598/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
45

Công văn 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
46

Hướng dẫn 17/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
47

Công văn 1117/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
48

Công văn 36/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
49

Thông báo 494/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2020

Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
50

Công văn 9/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
51

Công văn 16128/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2020
52

Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
53

Công văn 191/QDNNVV-NVCV của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
54

Công văn 5421/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
55

Công văn 5054/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
56

Hướng dẫn 8055/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Ban hành: 30/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
57

Công văn 1426/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
58

Công văn 12873/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
59

Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ban hành: 24/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
60

Công văn 4178/TCT-CS của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
Vui lòng đợi