Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.586 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Thông báo 261/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại Phiên họp lần thứ nhất

42

Công văn 8281/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xác định giá trị tài sản tài trợ, viện trợ phục vụ phòng, chống Covid-19 để theo dõi, hạch toán

43

Công văn 8195/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự

44

Công văn 8101/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách Nhà nước

45

Công văn 3146/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối trong chi phí đầu tư xây dựng

46

Công văn 5616/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 08 và 8 tháng năm 2022

47

Công văn 7676/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc truy thu tiền thuê đất đối với công trình hiện hữu tại cảng hàng không, sân bay

48

Thông báo 449/TB-BTC của Bộ Tài chính về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

49

Công văn 5338/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN

50

Công văn 7518/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

51

Công văn 5251/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc làm rõ một số nội dung tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022

52

Công văn 7182/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 6 tháng, ước thực hiện 7 tháng kế hoạch năm 2022

53
54

Công văn 2554/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

55

Công văn 4593/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN

56

Công văn 6328/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu, hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển

57

Công văn 30587/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách khấu hao tài sản cố định

58

Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp)

59

Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

60

Công văn 3556/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành